Cao tốc hình thành là “cánh cửa” để mở rộng phát triển mọi mặt về kinh tế

Cao tốc hình thành là “cánh cửa” để mở rộng phát triển mọi mặt về kinh tế