Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tham gia xây nhà ở xã hội

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tham gia xây nhà ở xã hội