Bộ Xây dựng đề xuất cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xây nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xây nhà ở xã hội