Lãnh đạo TP cùng chủ đầu tư, các địa phương nhấn nút khởi công dự ánLãnh đạo TP cùng chủ đầu tư, các địa phương nhấn nút khởi công dự án

Lãnh đạo TP cùng chủ đầu tư, các địa phương nhấn nút khởi công dự ánLãnh đạo TP cùng chủ đầu tư, các địa phương nhấn nút khởi công dự án