Tuyến kênh dài gần 32km sẽ được khơi thông, cải thiện hạ tầng 2 bên bờ kênh khi hoàn thành

Tuyến kênh dài gần 32km sẽ được khơi thông, cải thiện hạ tầng 2 bên bờ kênh khi hoàn thành