Hướng tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Hướng tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên