Đèo Cả nghiên cứu đầu tư các dự án ở Lâm Đồng với tổng quy mô vốn 20.000 tỷ

Đèo Cả nghiên cứu đầu tư các dự án ở Lâm Đồng với tổng quy mô vốn 20.000 tỷ