UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim quy mô gần 12.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim quy mô gần 12.000 tỷ đồng.