Chính phủ đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội.

Chính phủ đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội.