Lâm Đông cần phát triển hài hòa giữa sinh thái, môi trường, cuộc sống, giữa nông thôn và thành thị.

Lâm Đông cần phát triển hài hòa giữa sinh thái, môi trường, cuộc sống, giữa nông thôn và thành thị.