Long An: 4 tháng đầu năm, các khu công nghiệp thu hút trên 1 tỉ USD

Long An: 4 tháng đầu năm, các khu công nghiệp thu hút trên 1 tỉ USD