Nhiều công trình được đầu tư, xây dựng trên địa bàn thị xã Kiến Tường (Trong ảnh: Trường THPT Thiên Hộ Dương)

Nhiều công trình được đầu tư, xây dựng trên địa bàn thị xã Kiến Tường (Trong ảnh: Trường THPT Thiên Hộ Dương)