Ông Lê Xuân Nga, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BHS (BHS Group)

Ông Lê Xuân Nga, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BHS (BHS Group)