Hoàn thiện quy định mua nhà ở xã hội là tiền đề giúp người dân dễ dàng tiếp cận NOXH

Hoàn thiện quy định mua nhà ở xã hội là tiền đề giúp người dân dễ dàng tiếp cận NOXH