Vị trí kết nối trung tâm của trung tâm, mang lại lợi thế có 1-0-2 của Thủ Thiêm Green House

Vị trí kết nối trung tâm của trung tâm, mang lại lợi thế có 1-0-2 của Thủ Thiêm Green House