Tốc độ đô thị hóa & giá nhà ở ngày càng tăng so với bình quân thu nhập của người Việt Nam hiện tại

Tốc độ đô thị hóa & giá nhà ở ngày càng tăng so với bình quân thu nhập của người Việt Nam hiện tại