Thành phố Hồ Chí Minh chung sức vì mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh chung sức vì mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội