Về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư và tích sản an toàn.

Về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư và tích sản an toàn.