Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa 2.300 tỉ đồng

Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa 2.300 tỉ đồng