Lãnh đạo TP xem hướng tuyến dự án đi qua

Lãnh đạo TP xem hướng tuyến dự án đi qua