Đảm bảo tiến độ bàn giao thần tốc vào Quý IV/2023

Đảm bảo tiến độ bàn giao thần tốc vào Quý IV/2023