Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) cuối năm 2021

Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) cuối năm 2021