Phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động

Phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động