Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Tây Ninh thực hiện nghi thức ký kết

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Tây Ninh thực hiện nghi thức ký kết