Sửa đổi điều kiện thu nhập để nhiều người dân dễ dàng mua được nhà ở xã hội

Sửa đổi điều kiện thu nhập để nhiều người dân dễ dàng mua được nhà ở xã hội