Bên cạnh việc chờ đợi các giải pháp Nghị quyết 33 được triển khai, sớm có hiệu quả, thì việc đem lại yếu tố niềm tin cho thị trường là rất quan trọng

Bên cạnh việc chờ đợi các giải pháp Nghị quyết 33 được triển khai, sớm có hiệu quả, thì việc đem lại yếu tố niềm tin cho thị trường là rất quan trọng