Xây dựng Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

Xây dựng Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng